بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

فرمت فایل: ورد – Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 22بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي: نتايج چندين مطالعه، همبستگي شايان توجهي (6/0-4/0) بين پيشرفت تحصيلي و خودپندارة توانايي را نشان داده است (بروك اور2، 1981: مارش3،1984؛ اسكالويك4، 1986). بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس …

[PDF]بررسی عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در …

۱۲ بهمن ۱۳۹۳ – ﺧﻼﺻﻪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار دارد . اﯾﻦ ﺑﺎور اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﺪﻻل. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ …

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی – …

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 49 می پردازند. روش تحقیق – مقطع دبیرستان در شهرسنندج در سال تحصیلی 49 به …

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رتبه: ۵ – ‏۱ رأیبررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۴۵ | نظرات: ۱. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: اولین …

بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان …

توسط حسيني نسب سيدداوود
مقاله حاضر پژوهشي است که به بررسي و مقايسه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پايه و علوم انساني مراکز تربيت معلم پرداخته است. براي انجام اين …

[PDF]همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توان …

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ. ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ … اﺳﻤﻴﺖ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ.

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان …

نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجود دارد.بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان …

رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی …

توسط بیابانگرد – ‏1970
در این پژوهش، برای بررسی رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، 856 دانش آموز از مناطق 1، 8، 12، و …

بررسي رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان

توسط سعیده قشلاقی – ‏2013
چکیده, پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي انجام شده است. بدين منظور از ميان دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تبریز در سال …

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی …

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام شده است. بدین منظور از میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان …

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی …

توسط علیزاده – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
از سویی دیگر رابطه بین هوش هیجانی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در مطالعات اندکی مورد بررسی قرار گرفته و این بررسی ها تاکنون برروی دانشجویان مامایی که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *