مجموعه مقالات شاخص های مسکن

مجموعه مقالات شاخص های مسکن

مجموعه مقالات شاخص های مسکن

موضوع: دانلود مجموعه مقالات شاخص های مسکن فرمت: pdf تعداد مقالات: بیش از ده مقاله کاربردی و گزارشات جامع در ارتباط با شاخص های مسکن …

[PDF]ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧ

در ﺳـﻄﺢ. اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن ….. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳـﺴﺘﻲ را ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫـﺎي ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. د. ﻫﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻣـﺴﻜﻦ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷـﺮاﻳﻂ.

مقاله بررسی شاخص های مسکن مناسب در شهرهای جدید (نمونه موردی …

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله. اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید. … خستو, مریم و سحر قاسمی، ۱۳۹۲، بررسی شاخص های مسکن مناسب در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند)، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، …

مقاله بررسی شاخص های مسکن پایدار در توسعه پایدار شهری – …

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله. اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید. … بصیری پارسا, نیره، ۱۳۹۲، بررسی شاخص های مسکن پایدار در توسعه پایدار شهری، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی، …

مقاله بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب، در طرح مسکن مهر …

بنابراین در این پژوهش با فرض اینکه در ساخت مجموعه پروژه های مسکن مهر به شاخص های کیفی مسکن توجه کافی نشده است و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از … ناظمی, الهام و محمدرضا درودی، ۱۳۹۲، بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب، در طرح مسکن مهر (نمونه موردی: استان اصفهان)، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، …

مقاله بررسی اولویت بندی شاخص های کیفی مسکن در پروژه های …

یکی از راههای مهم آگاهی از فرایند انبوه سازی مسکن وتحلیل چگونگی آن استفاده از شاخص های مسکن است. … اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید. … مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اولویت بندی شاخص های کیفی مسکن در پروژه های مسکن مهر مطالعه موردی اهواز.

مجموعه مقالات نخستین همایش توسعه شهری پایدار – Civilica

مجموعه مقالات نخستین همایش توسعه شهری پایدار (01st Conference on Sustainable Urban Development) سال 1389 در شهر تهران توسط قطب علمی توسعه شهری پایدار ، برگزار گردید. … ۳۱. بررسی شاخص های توسعه شهری پایدار و درجه بندی شهرهای پایدار بر اساس تجارب کشورهای آمریکا ،بریتانیا و استرالیا (فول تکست دارد).

ارزیابی شاخص های مسکن شهرستان نظرآباد با رویکرد شهر سالم

شناسایی و تطبیق شاخصهای مسکن موجود با شاخصهای مسکن در شهر سالم در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب امری مهم در توسعه مطلوب شهری بهشمار میآید. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن تحلیلی توصیفی است و دادهها و اطلاعات موجود در آن از سرشماریهای موجود و دادههای مرکز آمار در سال 1390 استخراج شده است. در این مقاله، سعی شده است تا به …

[PDF]شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن

ﭼﮑﯿﺪه: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات. ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺟﻤﻌّﯿﺘــﯽ در اﯾــﺮان اﺳــﺖ. ﺑــﺮا. ی اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر از روش ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ. ی. داده. ﻫــﺎی. ﺳﺮﺷﻤﺎری. ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ در دور. ی ه. ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه. اﺳﺖ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺴـﮑﻦ در. اﯾﺮان. رو. ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻫﻨـﻮز در ﮐﺸـﻮر.

ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در استان همدان (با …

توسط شمس – ‏2016
ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در استان همدان (با تأکید بر اقشار کم درآمد). فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای. مقاله 7، دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 55-68 XML اصل مقاله (658 K). نویسندگان. مجید شمس؛ منا گمار. 1استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران. 2دانشجوی دکتری …

[PDF]ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرح های معماری مسکن در اندازه …

توسط انصاری – ‏2015
*مسکن در اندازه کوچک. نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر. **حمیدرضا انصاری. استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. … واژه های کلیدی. مسکن مهر، کارکردپذیری، شاخص های ارزیابی، انبوه سازی مسکن، میزان رضایتمندی. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشــی “مطالعه، ارزیابی، و مقایســه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *