مقاله شبيهسازي آشكارساز نوري بهمني (APD)با استفاده از مدل مداري

مقاله شبيهسازي آشكارساز نوري بهمني (APD)با استفاده از مدل مداري

مقاله شبيهسازي آشكارساز نوري بهمني (APD)با استفاده از مدل مداري

مقاله شبيهسازي آشكارساز نوري بهمني (APD)با استفاده از مدل مداري

چكيده مهمترين قسمت گيرنده نوري, بخش آشكارسازي اطلاعات است. بين انواع آشكارسازها, آشكارساز نوري بهمنيAPD به دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ساختارهاي SAM-APD براي آشكارسازي طول موج هاي بلند و كاهش جريان تونلي و ولتاژ باياس, نواحي جذب فوتون و تكثير حامل …

[PDF]آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻧﻮري ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﺒﺮي و ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺬب ، ﺷﺒ – دانشگاه آزاد …

247. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻣﺪاري. آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻧﻮري ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﺒﺮي و ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺬب ،. ﺑﺎر و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺠﺰا. (WG-SACM-APD). ﺳﺎرا داورﭘﻨﺎه. 1. ، دﮐﺘﺮﻣﺴﻌﻮد ﺟﺒﺎري. 2. و دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﻮد آل ﺷﻤﺲ. 3 … ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت. و. ﮐﻤ. ﯿ. ﺘﻬﺎ. ،ﯾﮏ ﻣﺪل spice. اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . و در ﻧﻬ. ﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺪاري، ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ. اﻓﺰاره ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮري و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮐﻠﯿﺪ واژ.

SID.ir | مدلسازي مداري آشكار ساز نوري بهمني با نواحي جذب و …

توسط سروش محمد
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مدلسازي مداري آشكار ساز نوري بهمني با نواحي جذب و تكثير مجزا. … در ساختارهاي APD – SAM ، براي آشکار سازي طول موج هاي بلند و کاهش جريان تونلي و ولتاژ باياس، نواحي جذب فوتون و تکثير حاکل از هم جدا مي شوند. با توجه به ساز و کارهاي پيچيده جذب فوتون و تکثير حامل بر اثر شکست بهمني، …
وارد نشده: شبيهسازي

مقالات مشابه با مقاله: مدلسازی مداری آشكار ساز نوری بهمنی با …

شبیه سازی آشکارسازهای نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر مجزا برای بررسی مشخصات خروجی فتودیود. استاد راهنما: محمد مهدی … محاسبه ضریب نویز اضافی در دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تكثیر مجزا (SAM-APD) با استفاده از شبكه عصبی MLP. نویسندگان: محمد … ارائه یک مدل مداری برای آنالیز نویز ضربه ای در آشکار ساز نوری بهمنی.

پایان نامه: مدلسازی مداری نویز دیود نوری بهمنی – جویشگر علمی …

با توجه به اثر مخرب نویز بر آشکارسازی اطلاعات و نقش محدود کننده آن در حداقل توان قابل آشکارسازی در این پایان نامه به مدلسازی مداری نویز SAM-APD می پردازیم. روشهای دیگری … مدار معادل نویز را با نرم افزار Pspice8 شبیه سازی می کنیم. نتایج بدست … مقاله کنفرانس: MLP مدلسازی رفتار دیود نوری بهمنی با استفاده از شبكه عصبی.

مقاله و تحقیق شبيه سازي آشكار ساز نوري بهمني با استفاده از …

چكيده مقاله و تحقیق شبيه سازي آشكار ساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري : مهمترين قسمت گيرنده نوري, بخش آشكارسازي اطلاعات است. بين انواع آشكارسازها, آشكارساز نوري بهمني (APD) به دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ساختارهاي SAM-APD براي آشكارسازي طول موج هاي بلند و كاهش جريان تونلي و ولتاژ باياس, …

مقاله ارائه یک مدل مداری برای آنالیز نویز ضربه ای در آشکار …

دراین مقاله یک الگوی مداری مبتنی بر معادلات نرخ برای تحلیل آشکارساز نوری بهمنی (p-i-n) با احتساب اثر نویزضربه ای و جریان تاریک ارائه شده است. مزیت روش م…

پاک کردن محدودیت ها – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این مقاله، نویز اضافی آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار SAGM را به کمک شبکه عصبی پرسپترون جند لایه و الگوریتم ژنتیک محاسبه می کنیم. برای این منظور آشکار … با توجه به اثر مخرب نویز بر آشکارسازی اطلاعات و نقش محدود کننده آن در حداقل توان قابل آشکارسازی در این پایان نامه به مدلسازی مداری نویز SAM-APD می پردازیم.

اویرایش شده تحلیل و شبیه‌سازی آشکارساز نوری بهمنی PIN با …

در این پژوهش، یک مدل رانش- نفوذ ارائه شده است که می‌تواند برخی پارامترهای آشکارساز نوری بهمنی مانند جریان تاریک، جریان نوری و بهره را با دقت قابل قبولی محاسبه کند. … دراین مقاله با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با آنالیز حساسیت آشکارساز نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر مجزا می پردازیم ولتاژ بایاس افزاره و …

شبیهسازی آشكارساز نوری بهمنی با استفاده از مدل مداری – etl24.com

دانلود شبیهسازی آشكارساز نوری بهمنی با استفاده از مدل مداری گزارش تخلف برای شبیهسازی آشكارساز نوری بهمنی با استفاده از مدل مداری. شبیهسازی آشكارساز نوری بهمنی … در این مقاله با لحاظ كردن برخی فرضیات سادهكننده, بر اساس سازوكارهای داخل افزاره معادلات نرخ حامل در نواحی مختلف آشكارساز را تعیین میكنیم. با تبدیل این معادلات …

شبيه سازي آشكارساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري …

تحقیق شبيه سازي آشكارساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري در این مقاله موضوعات آشكارساز نوري بهمني, جذب فوتون, شكست بهمني, مدار معادل مدل مداري نتايج شبيه سازي بررسی می شوند با فرض ساده سازي ميدان الكتريكي در نواحي جذب و تكثير و چشم پوشيدن از وجود ميدان در دو ناحيهn و + در يك آشكارساز SAM-APD و براساس معادلات نرخ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *